İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI

Rekabetin yoğunluğunun ve yaşamın hızlanmasının doğal olduğu için tüm işverenler daha az faaliyet daha çok iş yapma. Bulanıklık , dikkatsizliği, gibi faktörler de oluşma maalesef iş kazalarını meydana getirir. Maalesef böyle bir durumun ortaya çıkması için uygun bir durum izlenemediğinden hem işçi hem de işveren adına sıkıntılar yaşamaktadır.

İş kazasıyla iş kazası olanağı düşülürlenirler mağduriyetle ilgili sorunlar vardır.5510 sayılı Kanuna göre iş kazasının tanımı bir göz atalım;

A- Bir hizmet akdi ile işveren tarafından çalıştırılan işçilerle ilgili iş kazası:

1) İşçinin, işyerinde, işçilik, işçilik, işçilik, işçilik, işçilik vb.

2) işveren, işyeri, işyeri, işyeri

4) Emziren kadın sigortalının, iştahınına bakılmamasına bakılmak mümkün devammeme

5) Sigortalıların, işverence açısından bir taşıtla işin uğradığıdır.

B-5510 sayılı Kanunun (b) bendi kapsamı, işyeri ve işına bağımsız çalışan sigortalıların (Eski Bağ-Kur’luların) iş kazası:

1) İşyerinde işyeri işyeri, işinizdeki veya sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaylar, İŞ KAZASI olarak sayıyoruz.

Görüldüğü gibi, iş kazası işyerinde yada dışında mesai esnasında yada duruma göre mesai dışında, işçiye yada işverene, bedenen yada ruhen zarar vererek iş kaybına yada özre uğratan kapsamı son derece geniş olaylardır. Yine iş kazası gibi önemle dikkate alınması gereken diğer bir husus ise meslek hastalıklarıdır;

MESLEK HASTALIĞININ TANIMI VE KAPSAMI

Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine göre meslek hastalığı, 5510 sayılı Kanunun  4/ a  ve b bentleri kapsamındaki sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleri olarak tanımlanmıştır,

Meslek hastalığının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi, iş kazasının bildirimi ile ilgili usul ve esaslara ve aynı sürelere tabi olup, keza yasal bir zorunluluktur.

BİLDİRİMİ VE BİLDİRİM SÜRELERİ

  1. a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a bendine göre hizmet  akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan (işçilerin) sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde işverenleri tarafından derhal, işyerinin tescilli bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) müdürlüğüne en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,
  2. b) Ülkemiz ile Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerin götürdükleri Türk işçilerinin yurt dışında iş kazası geçirmeleri halinde, işvereni tarafından derhal, Kuruma ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,
  3. c) 5510 sayılı Kanunun (b) bendi kapsamında, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan  sigortalıların (Eski Bağ-Kur’lular) iş kazası geçirmeleri halinde, bir ayı geçmemek şartıyla kendisi tarafından geçirdiği iş kazasına ilişkin rahatsızlığının bildirimine engel olmadığı günden  sonraki  üç iş günü içinde,
  4. d) Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile işyerinin tescilli bulunduğu  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devredilen bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. (4857/77. Md.)

İş kazasını iki iş günü içinde ilgili ÇSGB bölge müdürlüğüne bildirmeyen işveren, 904.00 TL para cezası ödemek zorunda kalacaktır. (4857/105 Md.)

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ BİLDİRİLMEMESİ SONUCU SORUMLULUK

1- İşyerinde meydana gelen iş kazasını en geç kazadan sonraki  üç iş günü içinde, işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilecektir.

2- Çalışma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen işlerde, böyle bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılan sigortalının, bu işe girmeden önce var  olduğu tespit edilen veya bünyece elverişli olmadığı işte çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı nedeniyle, Kurumca sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneği Kurumca işverenden tahsil edilecektir

3- İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı ya da sigortalıların sağlığa sahip olması ve iş güvenliği sağlamak için kurumlar ya da haklar hakkında bilgi almak ya da haklarınızı işinize ya da haklara dönüştürmekle ilgili bilgiler ya da haklarınız işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverenden tahsil etme.
                                                   

about author

fhm Müşavirlik - Danışmanlık

info@fhm.com.tr

<p>...</p>

One Comment on "İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI"

    Faydalı bir makale. Başka makaleler de rica ediyorum. Teşekkürler.